A cikksorozat első részében ismertettük a tényeges tulajdonos fogalmát, a másodikban példákat néztünk ennek meghatározására, most a harmadik, záró cikkben a témakör végére érve, a kiemelt közszereplő fogalmát és előfordulási eseteit tekintjük át.

Miért fontos ez? Azért mert ha kapcsolatba, főleg hosszú távú, szerződéses kapcsolatba kerülünk valakivel, a tényleges tulajdonos meghatározása mellett nagyon fontos azt is tudni, hogy a partner a közfigyelem központjában áll-e, betölt-e közhatalmi feladatkört.

A közéleti szereplő terminológiáját a 2013. évi V törvény (Polgári törvénykönyv – Ptk.) vezette be, addig közszereplő volt a bevett elnevezés. A két kifejezést ma már felváltva használják, azok tartalma ugyanis megegyezik. A közéleti szereplő fogalma nyitott, ami azt jelenti, hogy a törvényben nincs pontosan meghatározva, így a bírók szabadon értelmezhetik, ki számít közszereplőnek.

Ezek szerint közszereplő az a személy, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította.

A kiemelt közszereplő pedig az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Álljon itt egy felsorolás, kik ma a fontos közfeladatot ellátó személyek:

a)államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e)a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f)nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g)többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

B. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója

a)házastárs
b)élettárs
c)vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)a fentiek házastársa vagy élettársa
e)vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

a)kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Ha olyan profilú a vállalkozásunk, hogy a tényleges tulajdonosra vonatkozó partneri adatokat tudnunk kell, akkor szerződéskötés előtt ezeket az információkat írásban (rögzített videós hívásban) meg kell, hogy kérdezzük, majd az ügyfél-adatbázisunkban tárolni is kell.

Dr. Marczi Erika
+36-30 / 280-7475
[email protected]