• ha 9 vagy 10, akkor jó, a céged megbízható
 • ha 7 vagy 8, akkor inog a léc, a céged minősítése bizonytalan
 • ha 6 vagy az alatti, akkor a léc leesett, a céged minősítése megbízhatatlan
mármint a tulajdonosi összetétel szempontjából.

Nézzük mi is ez!

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (Afad tv.) megteremtette a jogi alapjait, hogy létrejöjjön egy központi nyilvántartó szerv, amelyikben minden egyes „cégről” tárolják a tulajdonosi adatokat. Ha egy cégnek másik jogi személy a tulajdonosa, akkor ennek a második cégnek a magánszemély tulajdonosi adatait. Gyakorlatilag, akármilyen hosszú a lánc, de el kell jutni magánszemély(ek)ig (részletesen lásd a lábjegyzetben).Az Afad törvényben felhatalmazást kapott a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nyilvántartó szervet (ez a NAV lett), és rendeletben állapítsa meg a központi nyilvántartások vezetésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályokat.
Nézzük tehát, kikre terjed ki a törvény hatálya, egyszerűen szólva, a Magyarország területén nyilvántartásba vett alábbi szervezetekre, azaz mindenkire.
 1. betéti társaság;
 2. közkereseti társaság;
 3. korlátolt felelősségű társaság;
 4. részvénytársaság
 5. európai részvénytársaság;
 6. egyesülés;
 7. európai gazdasági egyesülés;
 8. európai területi társulás;
 9. szövetkezet;
 10. lakásszövetkezet;
 11. európai szövetkezet;
 12. vízgazdálkodási társulat;
 13. erdőbirtokossági társulat;
 14. külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe;
 15. állami vállalat, amennyiben annak állami vagy önkormányzati tulajdoni hányada közvetlenül, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve nem éri el a 75%-ot;
 16. egyéb állami gazdálkodó szerv;
 17. egyes jogi személyek vállalata;
 18. közös vállalat;
 19. végrehajtói iroda;
 20. közjegyzői iroda;
 21. ügyvédi iroda;
 22. szabadalmi ügyvivői iroda;
 23. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár;
 24. magánnyugdíjpénztár;
 25. egyéni cég;
 26. egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével;
 27. az alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével;
 28. köztestület és
 29. jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy, amennyiben annak állami vagy önkormányzati tulajdoni hányada közvetlenül, vagy a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve nem éri el a 75%-ot.
A törvény hatálya kiterjed a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra is.
Most tekintsük át, ki a tényleges tulajdonos: ő a cég (a törvény szóhasználata szerint adatszolgáltató) a pénzmosás megelőzési törvény, a Pmt. 3. § 38. pont a) és b), valamint d)-f) pontjai szerint meghatározott tényleges tulajdonosa;[1]
A tényleges tulajdonosi nyilvántartás: a törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatók és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok Pmt. szerinti tényleges tulajdonosi adatait tartalmazó nyilvántartása;
A TT index: a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásban az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatához rendelt, annak megbízhatósági szintjét jelző, 1-10 közötti értékű mutatószám.
Hogyan épül majd fel ez az adatbázis? Az Afad törvény szerint a számlavezető és a széfszolgáltató a központi nyilvántartások működéséhez szükséges adatok továbbítása érdekében elektronikus adatkapcsolatot alakít ki a nyilvántartó szervvel, majd a törvény hatálybalépését követő 21 napon belül, azaz június 15-ig átadta azon adatszolgáltatók ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményeként rendelkezésére álló adatait, amely adatszolgáltatókkal a törvény hatálybalépésének napján - fizetési számla vezetése miatt - a Pmt. szerinti üzleti kapcsolatban állt.
Innen folytatjuk.

[1] A tényleges tulajdonos definíciója a Pmt. 3.§ 38. pontja alapján a következő:
 1. a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
 2. b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
 3. c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
 4. d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 5. da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 6. db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 7. dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
 8. e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
 9. ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 10. eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 11. ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 12. ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
 13. f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője
 1. db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 2. dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
 3. e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
 4. ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 5. eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 6. ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 7. ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
 8. f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
Dr. Marczi Erika +36-30 / 280-7475 emarczi@hu.inter.net