Kedves Olvasóim! Szeretném előre leszögezni, hogy a mostani írásomat nem azért vetettem „papírra”, hogy netalántán arra sarkaljon minket: ne fizessük ki kölcsöneinket, számláinkat, bírságainkat. Csupán a mindennapokban hömpölygő tömeges bírósági, és egyéb más jogi úton már behajthatatlan követelések esetében a követeléskezelők tengeréből kívánom önöket kimenteni.

Hogyan? Az elévülési szabályok behatóbb ismerete tudom Önöknek is mentőövként szolgál s lehet nem minden tartozásból ment ki, de egy-két hullámon átvezet.

Elsőként azt fontos tisztázni: a bekövetkezett elévüléskor a követelés velünk szemben továbbra is fennáll (alanyi jog) és továbbra is követelhető a teljesítés (közhiedelemmel ellentétben), azonban a jogi kikényszeríthetőség megszűnik, azaz bírósági -, vagy egyéb úton (végrehajtás, fizetési meghagyás etc.) való érvényesíthetőségre (behajtásra) nincs lehetőség. Ezért kapunk lejárt tartozásunkkal kapcsolatosan felszólító levelet, telefont azzal, hogy állapodjunk meg egy bizonyos összeg kifizetésében és a többit elengedik velünk szemben…vagy a szolgáltatók fekete listára tesznek és nem kötnek velünk újabb szerződést. Minden ilyen s hasonló esetek (kifizetjük már elévült tartozásunkat) legfontosabb következménye, hogy ha elévült követelést teljesítünk, akkor azt nem követelhetjük vissza (önkéntes teljesítés), hiába a tényleges elévülés ténye. Az is megtörténhet, hogy fizetési meghagyást kérnek ellenünk, vagy pert indítanak velünk szemben. Rendkívül fontos tudni, hogy az elévülést sem a bíróság, sem a végrehajtó hivatalból nem veszi figyelembe. A tartozás elévülésére kifejezetten hivatkoznunk kell, így mentesülhetünk a tartozás megfizetése alól, különben végül a tartozást akár bírósági végrehajtás útján is behajthatják tőlünk.

mit-fizessunk-3

Az elévülés időnél beszélnünk kell a nyugvásról, illetve a megszakításról. Az elévülési időt megszakítja például, ha a pénztartozást elismerjük (tartozáselismerő nyilatkozat) vagy annak részletfizetésében- egyességben megállapodunk illetve, ha velünk szemben valamely követelésérvényesítő eljárást megindították. Tehát a lejárt tartozást ne fizessük be és ne írjunk alá semmit, míg egy szakemberrel meg nem nézettük az elévülést! A nyugvás az, amikor a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, például külföldön van, vagy nem ismeri az új elérhetőségünket s csak később kerül olyan helyzetbe, hogy érvényesítse velünk szemben az elmaradásunk behajtását. Mindkét esetben az elévülési idő túlnyúlik az általános elévülési időn.

Az elévülés főszabályát a Ptk. kezeli, amely szerint az általános elévülési idő öt év, ezzel tisztában is vagyunk. Azonban egyes követelések esetében speciális elévülési időről beszélhetünk. Bizonyára önök is kaptak követeléskezelő cégtől fizetési felszólítást régi telefonszámla vagy internet-, televízió előfizetési díj elmaradás miatt, azaz telekommunikációs díjhátralékot kívánnak érvényesíteni. A telekommunikációs előfizető szerződésekből eredő igények a hírközlési törvény (143. § (2) bekezdése) alapján egy év alatt évülnek el, melynek kezdete a késedelembe esés, vagyis a fizetési határidőt követő nap. Szintén ezen elévülési határidő vonatkozik a parkolási díj és pótdíj, tömegközlekedési pótdíj, valamint jogosulatlan úthasználati díj (pl. autópálya használati díj) tartozásokra és a kellékszavatossági igényekre is.

mit-fizessunk-2

2019. január 01. napjától a villamosenergia és a gázszolgáltatási törvények kimondják, hogy a víz-és gázdíj tartozások (polgári jogi igények) három év alatt (korábban két év volt ☹) évülnek el. Vigyázzunk, a víz- és csatornadíjból vagy a szemétdíjból eredő tartozások elévülési ideje öt év. A munkajogi igények elévülési ideje fő szabály szerint három év, de ide sorolható még a veszélyes üzemi felelősségből eredő kárigény.

Vannak soha el nem évülő igények, mint például az öröklési-, a tulajdonjogi igények.

Természetesen egyéb speciális elévülési időket is szabályoznak egyes törvények (fellebbezési határidő, felelősségre vonási határidők, adóeljárási határidők, felszámolási határidők etc.) ámde ezek bizonyos ügyekben fordulnak elő, amelyek részletezésére e helyütt nem térnék ki.

Összefoglalva azt tanácsolhatom Önöknek, ha úgy érzik olyan fizetési felszólítást kaptak, amelynél felmerülhet az elévülési idő kérdése, akkor mindenképpen válaszoljanak a levélre, melyben kitérnek (hivatkozzanak) az elévülés tényére, valamint mindig kérjenek a tartozásról valamilyen kimutatást és az Önökkel való kapcsolatfelvételről igazolást, mert így egyértelműen meghatározható a követelés jogos fennállta vagy elévülése. Ha pediglen végrehajtási eljárás indult az elévült tartozás ügyében, mert például az elévülési kifogást korábban elmulasztottuk, akkor a végrehajtás megszüntetése iránt kell polgári pert indítanunk elévülésre hivatkozva. Figyelem! Lényeges, hogy kérjék ki szakember segítségét, amennyiben anyagi körülményeik ezt nem engedik meg, akkor az ország egész területén működő Békéltető Testülethez (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579) írjanak, amely jogi segítséget ingyenesen és gyors eljárásban nyújt az Önök részére… így kiderülhet, hogy nem minden arany, ami fénylik, csak, ami az Önök zsebében marad?!

Továbbra is várom ötleteiket, javaslataikat: mi érdekli Önöket…addig is ne feledjék: legyen mindenkihez egy jó szavunk s kedves mosolyunk…csak pozitívan, mindenre van megoldás!

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna
+36-30 / 684-8729
drmiroda@gmail.com